Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション

Blanc YM (ブラン ワイエム)
2017年春夏コレクション

SEASON:2017ss
COUNTRY:japan
PHOTOGRAPHER:Daisuke Sasaki
HAIR&MAKE:Hironori Okada
MODEL:Ryota、Moctar、Sofi
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション
Blanc YM (ブラン ワイエム)2017年春夏コレクション