Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション

Kanashi(カナシ)
2017年春夏 コレクション

SEASON:2017ss
PHOTOGRAPHER:Hiroki Takahashi
HAIR&MAKE:Keiko Nomura(SHE代官山 )
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション
Kanashi(カナシ)2017年春夏 コレクション