Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション

Kanashi(カナシ)
2016-17年秋冬 コレクション

SEASON:2016-17aw
COUNTRY:japan
PHOTOGRAPHER:Hiroki Takahashi
HAIR&MAKE:Keiko Nomura(SHE代官山 )
MODEL:Krystyna
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション
Kanashi(カナシ)2016-17年秋冬 コレクション