Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。

Jens(イェンス)
2016-17年秋冬コレクション

SEASON:2016-17aw
COUNTRY:japan
THEME:HYPERINGBLUE
DIRECTION:TETSUYA HOSHINO
PHOTOGRAPHER:MASAKO KAKIZAKI
HAIR&MAKE:TOHRU SAITA(いつくし)
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
jens_16-17aw_-04
jens_16-17aw_-05
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
jens_16-17aw_-10
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
jens_16-17aw_-14
Jens(イェンス)2016-17年秋冬コレクション。テーマは、「HYPERINGBLUE」。
jens_16-17aw_-16